Uzaktan Öğretim Faaliyetleri

a. Yükseköğretim Kurulu’nun kararıyla tüm üniversitelerde öğretim faaliyetleri uzaktan öğretim şeklinde gerçekleşmeye başlamıştır. Uzaktan eğitim faaliyetlerini sürdürmek, birimler arası koordinasyonu sağlamak amacıyla Üniversitemiz Rektörlüğü’nün koordinasyonunda Rektör Yardımcımızın Başkanlığında AYDEP Koordinatörlüğü oluşturulmuştur. Bologna Sistemi’ne bağlı kalarak üniversitemiz tüm öğretim ve ders programları ile öğretim elemanı ve öğrencilerimize ait bilgiler öğrenme yönetim sistemine aktarılmıştır. Üniversitemiz tüm öğretim faaliyetlerini senkron ve asenkron biçimde Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Programı (AYDEP) üzerinden gerçekleştirmeye başlamıştır. AYDEP 2017 yılında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi tarafından Eğitimde Kalite Güvence Sistemini oluşturmak amacıyla Öğrenme Yönetim Sistemi olarak geliştirilmiştir.  

Öğretim elemanlarımız AYDEP uygulamasıyla asenkron olarak öğrencilerimizle ders materyalleri paylaşabilmekte, ödevlendirme yapabilmekte ve değerlendirebilmekte, sistem üzerinde bulunan duyuru ve forum alanlarıyla iletişim kurabilmektedir. AYDEP sistemine entegre edilen açık kaynak kodlu senkron ders uygulaması ile öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimiz yüz yüze ve sesli görüşebilmekte, öğretim materyali paylaşabilmekte, anlık iletiler gönderebilmekte, anketler oluşturabilmekte, harici videolar paylaşabilmekte ve ekranı paylaşabilmektedirler. Uygulama üzerinden gerçekleştirilen senkron ders sayıları, toplamda derslere katılması gereken ve katılan öğrenci sayıları haftalık olarak birim sorumluları tarafından raporlanarak kayıt altına alınmaktadır. Senkron derslere katılımın %40 düzeyinde gerçekleştiği belirlenmiştir.

b. Üniversitemiz Senatosu “Doğal Afet, Salgın ve Acil Durumlarda Derslerin Uzaktan Eğitim Yoluyla Yürütülmesinde İzlenecek Usul ve Esaslar” belirlemiştir. Ayrıca belirtilen usul ve esaslar belirlenmeden önce e-değerlendirme kapsamında öğretim elemanlarının derslerin niteliğine yönelik hangi tür ölçme ve değerlendirme yöntemlerini tercih edeceklerine dair eğilim araştırmaları yaparak eğilimlerini tespit edilmiştir. Usul ve esaslarda ise çevrimiçi test, çevrimiçi yazılı, çevrimiçi sözlü, çevrimiçi uygulama sınavı, çevrimiçi mülakat ve performans ödevi olmak üzere altı farklı değerlendirme türü önerilmiştir. Daha sonra öğretim elemanlarının bu değerlendirme yöntemlerinden hangisini seçeceğine dair tercihleri alınmıştır. Öğretim elemanlarından alınan tercihlere göre ağırlıklı olarak performans ödevi tercih edildiği görülmüştür. Bunun yanında e-yazılı e-mülakat ve e-test yöntemleri de farklı birimlerdeki öğretim elemanları tarafından tercih edilmiştir. Belirtilen ölçme ve değerlendirme yöntemleri öğretim elemanlarımız tarafından AYDEP öğrenme yönetim sistemi aracılığıyla ölçme ve değerlendirme amacıyla kullanılmaktadır.

c. Öğretim elemanlarımıza, AYDEP öğrenme yönetim sistemlerinin kullanımına ile e-değerlendirme kapsamında ölçme değerlendirme yöntem ve araçlarının kullanımına ve bunların güçlü ve zayıf yönlerine yönelik eğitim verilmiştir. AYDEP Öğrenme Yönetim Sisteminin kullanımına yönelik videolar ve doküman hazırlanarak paylaşılmıştır.

d. Öğrencilerin uzaktan eğitim süreçlerinde karşılaştıkları sorunları gidermek ve taleplerini paylaşmaları amacıyla Birim Sorumluları belirlenmiş, Destek Ofisleri oluşturulmuş ve AYDEP Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden geribildirim vermelerini sağlayacakları araç geliştirilmiştir.